Hukuk?u Hesap Bilirki?ileri Derne?i

Hakk?m?zda

Hukuk?u Hesap Bilirki?ileri Derne?i” bilirki?ilik yapan hukuk?ular?n dayan??mas?n?, yard?mla?mas?n? ve mesleki geli?imini sa?lamak, bilirki?ili?in geli?imine katk?da bulunmak amac? ile 02.05.2018 tarihinde, Ankara Valili?i Dernekler Masas?na kay?t olarak kurulmu?tur.
Dernek üyelerinin tamam? aktif olarak bilirki?ilik yapmakta olan hukuk?ulard?r. Bilirki?ilik yapan tüm hukuk?ular derne?e üye olabilecektir.
Derne?imizce, üyelerimizin mesleki geli?imine katk?da bulunmak amac?yla seminer, konferans, ?al??tay gibi etkinlikler düzenlenecektir.
Bilirki?ilerin kar??la?t?klar? sorunlar?n?n ve ??züm ?nerilerinin Adalet Bakanl??? Bilirki?ilik Daire Ba?kanl???na aktar?lmas? i?in gerekli giri?imlerde bulunulacakt?r.
Türkiye genelinde tük meslekta?lar?m?z? Derne?imize üye olmaya ve katk?da bulunmaya davet ediyoruz. üyelik formuna üyelik sayfam?zdan ula?abilirsiniz.
Sayg?lar?m?zla.